Skočiť na hlavný obsah
Ruská národnostná menšina

Ruská národnostná menšina


Medveďko, Fuzáň, Valivrch a Validub (pdf)  z knihy Baba Jaga a iné rozprávky preložila Marta Lišková


Русское националъное менъшинствo

#slovo
K emigrácii Rusov na Slovensko prišlo v dvadsiatych rokoch 20. storočia z politických dôvodov. Ruská národnostná menšina je najpočetnejšia v Bratislave, ale kompaktne sídli aj v Banskej Bystrici a Zvolene, v Košiciach, Prešove a ich okolí, v Levoči, Spišskej Novej Vsi, Medzilaborciach a Michalovciach. Súčasná ruská komunita na Slovensku si zachováva svoju kultúru, jazyk i náboženstvo, obyčaje a folklór. V Banskej Bystrici pôsobí Súkromné centrum voľného času Rossija, ktoré realizuje vyučovanie v slovenskom a ruskom jazyku formou voľnočasových aktivít. V školskom roku 20017/2018 sa v Bratislave otvorila Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským. Od roku 2001 rozvíja na Slovensku činnosť Ruské centrum vedy a kultúry, ktoré oboznamuje záujemcov s ruskou históriou a kultúrou, organizuje výučbu ruštiny a spolupracuje s krajanskými spolkami Zväz Rusov na Slovensku, Rossija,  Molodaja Rossija pri realizácii kultúrnych a vzdelávacích programov. Tradične sa organizujú podujatia ako Ruská pieseň nad Dunajom, Starý Nový rok, Novoročné privítanie Deda Mráza a Snehulienky, Letná akadémia detí a mládeže, Filmový festival ruských filmov a pod. Zväz Rusov na Slovensku vydáva časopis Vmeste (Вместе – Spolu).

#jazyk
Ruština je východoslovanský a zároveň najpoužívanejší slovanský jazyk. Je jedným zo šiestich úradných jazykov OSN a jedným z dvoch úradných jazykov Medzinárodnej vesmírnej stanice. Na internete je po angličtine druhým najpoužívanejším jazykom. Má voľný a pohyblivý prízvuk. Rovnaké slovo s prízvukom na inej slabike môže mať odlišný význam. Jej písmom je cyrilika. Napriek obrovskej rozlohe Ruska neexistujú v ruštine takmer žiadne dialekty.

#kniha
Kolekciu kníh ruskej národnostnej menšiny sme vytvorili výberom z titulov poskytnutých Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a z fondu Knižnice BIBIANY. Za cenné informácie a pomoc ďakujeme aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021