Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY

Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania vzniklo 1. januára 2018  Uznesením vlády SR č. 554/2017 z 29. 11. 2017 a nadväzuje na doterajšie aktivity Oddelenia knižnej kultúry a sekretariátu Slovenskej sekcie IBBY. Pre účely bežnej komunikácie s presahom na predchádzajúce činnosti BIBIANY sa používa upravený skrátený názov Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY.  Medzi aktivity patrí:

Slovenská sekcia IBBY je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), mimovládnej organizácie UNESCO. Do IBBY bola prijatá ako súčasť  Československej sekcie v roku 1964.  V rámci sekcie IBBY rozvíja činnosť iniciatíva Book Handicap, ktorá sa zapája do projektov knižných kolekcií IBBY pre postihnutých, organizovaných Verejnou knižnicou v Toronte (Kanada).

Člen výboru Slovenskej sekcie IBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird.

VÍZIA CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

Budovať a pestovať kultúru čítania na Slovensku a meniť krízový stav prostredníctvom odbornej, konzultačnej a metodickej činnosti v rámci rezortu kultúry a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.“ Organizovať vlastné programy venované kultivovanému čítaniu a vytvárať platformu na výchovu detí vo všetkých oblastiach umenia.

ÚLOHY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

  • Sledovať stav čítania detskej populácie a analyzovať potreby v tejto oblasti. 
  • Strategicky zameriavať vzdelávaciu a metodickú činnosť a vytvárať primerané umelecké formy a programy, ktoré budú stimulovať kultivované čítanie detí. 
  • Rozširovať súčasné spôsoby podpory čítania, a vývíjať nové inovatívne metódy, ktoré budú zodpovedať súčasným potrebám.
  • Spájať rôzne iniciatívy a organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti a poskytovať im odbornú a konzultačnú pomoc a školenia.
  • Iniciovať aktivity na medzinárodnej úrovni na verejných a odborných fórach a poskytovať priestor pre spoluprácu členských krajín IBBY.


IBBY inštitút Bratislava ako medzinárodná platforma odborníkov na čítanie pripravuje každé dva roky v rámci BIB medzinárodné konferencie o čítaní. 

 

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY NA PODPORU ČÍTANIA                               MÉDIÁ O NÁS

 

Galéria