Skočiť na hlavný obsah
Česká národnostná menšina 

Česká národnostná menšina 


Ako líška vozila Budulínka na chvostíku (pdf) z knihy Strom pohádek text Jan Vladislav Stanovský, úprava Vladimír Hulpach

 

Česká národnostní menšina

#slovo
Prítomnosť Čechov na území dnešného Slovenska je zaznamenaná už v najstaršej uhorskej kronike v ranom stredoveku. Až do vzniku samostatného Slovenska, v roku 1993, česká menšina vďaka jazykovej a kultúrnej blízkosti obidvoch národov nebola nikdy vydeľovaná z majoritnej spoločnosti, bola jej súčasťou a rýchlo sa asimilovala v slovenskom prostredí. Aj preto v minulosti nevytvárala osobitné komunity.
V súčasnosti je na území Slovenskej republiky evidovaných niekoľko občianskych združení, ktoré pripravujú kultúrne a spoločenské podujatia zamerané na udržiavanie českého jazyka a prezentáciu českej kultúry, ako je Český spolok v Košiciach (organizuje Dni českej kultúry v Košiciach, Český ples, detské tábory, a pod.), Slovensko-český klub v SR a Český spolok na Slovensku. Amatérskym umeleckým telesom českej menšiny na Slovensku je Ženský zbor Českého spolku v Košiciach. Jedinou štátnou inštitúciou, ktorá sa zameriava na dokumentáciu kultúry českého etnika na Slovensku, je Múzeum kultúry Čechov na Slovensku v Martine, pôsobiace v rámci Slovenského národného múzea.

#jazyk
V súčasnosti u nás neexistuje žiadne školské zariadenie s českým vyučovacím jazykom. Napriek tomu sa v rodinách, kde sú obaja rodičia českého pôvodu, udržiava znalosť a používanie českého jazyka. Príslušníci českej menšiny udržujú kontakty s kultúrnymi hodnotami materinského jazyka a krajiny aj vďaka českým televíznym staniciam, bohatej ponuke kníh i časopisov v českom jazyku a častému hosťovaniu umelcov z Českej republiky na Slovensku.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh českej národnostnej menšiny sme vytvorili v spolupráci s Českým centrom v Bratislave, Českým spolkom v Košiciach, výberom detských kníh českých autorov a ocenených titulov z fondu Knižnice BIBIANY. Za pomoc a podporu ďakujeme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a jednotlivcom, ktorí nám ochotne zapožičali vzácne exempláre do výstavy.

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021