Skočiť na hlavný obsah
Maďarská národnostná menšina

Maďarská národnostná menšina


Prsteň Hadieho kráľa (pdf) z knihy Čarodejné rozprávky pre malých kúzelníkov, text Jirí Žáček, preklad Elena Slobodová


Magyar nemzeti kisebbség

#slovo
Maďari prišli do Karpatskej kotliny koncom 9. storočia, kde založili Uhorské kráľovstvo, ktorého súčasťou do roku 1918 bolo aj územie Slovenska. Sú najpočetnejšou národnostnou menšinou, obývajú najmä južné Slovensko, za ich centrá sa považujú mestá Rimavská Sobota (Rimaszombat), Komárno (Komárom) a Dunajská Streda (Dunaszerdahely). Maďari na Slovensku kladú veľký dôraz na zachovanie jazyka, kultúry a histórie svojich predkov. Hlavnou úlohou CSEMADOK-u (Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v Československu – Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete) je starať sa o všeobecný kultúrny rozvoj maďarskej národnosti na Slovensku. Fórum inštitút pre výskum menšín (Fórum Kisebbségkutató Intézet) so sídlom v Šamoríne je popri Univerzite Jánosa Selyeho (Selye János Egyetem) v Komárne jednou z významných vedeckých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú historickým, etnologickým a sociologickým výskumom maďarskej menšiny u nás.

Cieľom občianskeho združenia Bratislavské rožky (Pozsonyi Kifli Polgári Társulás) je ochrana historických a kultúrnych hodnôt Bratislavy, ako aj podpora súčasného umeleckého a kultúrneho života mesta. Folklór Maďarov na Slovensku uchováva a rozvíja tanečné divadlo Ifjú Szivek, ako aj Komorný folklórny súbor – Szőttes (Szőttes Kamara Néptáncegyüttes), obe v Bratislave.  V maďarskom jazyku hrajú Divadlo Thalia (Thália Színház) v Košiciach a Jókaiho divadlo v Komárne (Komáromi Jókai Színház). Veľký význam pre zachovanie materiálnej a duchovnej kultúry má Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM so sídlom v Bratislave.

#jazyk
Maďarčina patrí do tzv. uralskej jazykovej rodiny, nemá indoeurópsky pôvod. V Európe sú len dva príbuzné jazyky – fínčina a estónčina. Prvé texty vznikali v rôznych nárečiach. K vytvoreniu úplne jednotného spisovného jazyka došlo až koncom 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia v dôsledku osvietenských myšlienok a ako reakcia na germanizačné tendencie Jozefa II. Roku 1844 sa maďarčina stala úradným jazykom Uhorska namiesto latinčiny. Zaujímavosťou je, že v maďarčine neexistuje mužský a ženský, ale ani stredný rod.

#kniha
Prezentovaná kolekcia vznikla v spolupráci s OZ Bratislavské rožky (Pozsonyi Kifli Polgári Társulás), Phoenix NGO, OZ Anser, OZ Vambéryho, OZ SIK, Spolkom Madách – Madách Egyesület,  vydavateľstvami Lilium Aurum, Kalligram, Méry Ratio, AB-ART a Knižnicou BIBIANY. Za cenné informácie a pomoc ďakujeme aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021