Skočiť na hlavný obsah
BRÁNA KNIHY OTVORENÁ - CYKLUS II.

BRÁNA KNIHY OTVORENÁ - CYKLUS II.

Budovanie väzieb, rozlišovanie súvislostí medzi jednotlivosťou a celkom. Kontext. Koncentrovanosť, ne/schopnosť rozvinúť detail – pomenovávanie vecí versus práca s nimi. Vzťah detailu k celku, malej jednotlivosti a veľkého priestoru. Vnímanie detailu a jeho súvis s vnímaním kontextu, hraníc.

Mozog a jeho fungovanie, neuroplasticita, neurálne siete, „náchylnosť“ zjednodušovať. Zložitosť (riešení, úloh, života) mozog rozvíja. Učenie a pohyb – priestor (aj knižný) potrebuje dieťa zažiť . Učenie cez prežívanie (chuť, vôňu....) Učenie v spojení s prežívaním, láskou. Emócie a ich existenciálny rozmer. Čo všetko súvisí s emóciami. Simulácia a vzťah. Čítanie s dieťaťom. „Byť pri.“ „Byť pri“ dáva zmysel, ochranu, buduje vzťah, bezpečie prežívania okamžitých emócií. Uvedomovanie si veľkého priestoru, príbehu, (existenciálny rozmer) – schopnosť neskôr odolať manipulácii, nenechať sa vláčiť prchavými emóciami (happy, show). Spoločenský a intímny priestor – rozdielna funkcia a úloha

Ako prakticky pracovať s veľkým príbehom/kontextom a malým detailom..