Skočiť na hlavný obsah
Štatút

Štatút

Základné ustanovenia

 

Článok 1 / Bienále ilustrácií Bratislava /BIB/ je pravidelná medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Názov prehliadky je „Bienále ilustrácií Bratislava“, skratka BIB s pridaním roku konania.

Článok 2 / BIB v súlade s rozhodnutiami, úlohami a cieľmi UNESCO a k nemu pridružených medzinárodných organizácií, najmä v spolupráci s národnými sekciami Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s národnými komisiami pre UNESCO, ako aj s organizáciami výtvarných umelcov – vytvára podmienky pre ich hodnotenie, súťaž a tak podporuje všestranný rozvoj tohto druhu umenia.

Článok 3 / Okrem súťaže môžu usporiadatelia v rámci BIB organizovať aj ďalšie výstavy a podujatia nadväzujúce na poslanie BIB. Sekretariát BIB v spolupráci s UNESCO organizuje v rámci BIB pracovný seminár Albína Brunovského pre ilustrátorov  najmä z rozvojových krajín.

Článok 4 / Miesto konania BIB je Bratislava, Slovenská republika.

Článok 5 / Usporiadateľom BIB je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré finančne zabezpečuje celú akciu, Slovenská komisia pre UNESCO a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Organizáciu a realizáciu zabezpečujú odborné útvary BIBIANY a Sekretariát BIB.

 

Organizácia BIB

 Článok 6 / Najvyšším orgánom BIB je Medzinárodný komitét BIB zložený zo zástupcov zainteresovaných medzinárodných a národných organizácií. Na čele Medzinárodného komitétu BIB je predseda, ktorého menuje minister kultúry SR. Medzinárodný komitét BIB zasadá raz za dva roky. Stálym členom Medzinárodného komitétu BIB je generálny komisár BIB vymenovaný ministrom kultúry SR.

Článok 7 / Riadiacim orgánom BIB je Výkonný výbor BIB, ktorý sa podieľa na príprave a organizácii BIB. Na jeho čele je riaditeľ BIBIANY. Výkonný výbor BIB má právo udeliť Čestnú plaketu BIB.

Článok 8 / Klub Bienále ilustrácii Bratislava (K–BIB) združuje priaznivcov BIB zo Slovenska i zo zahraničia. Členmi K–BIB sú jednotlivci i organizácie. Podrobnosti stanovujú Zásady práv a povinnosti členov K–BIB.

 

Účasť na BIB

Článok 9 / Účasť výtvarníkov na BIB sa zabezpečuje prostredníctvom príslušných ústredných organizácií, kultúrnych inštitúcií, združení výtvarníkov, národných sekcií IBBY a národných komitétov BIB, národných komisií pre UNESCO, vydavateľských inštitúcií a vyzvaním jednotlivých výtvarníkov.

Článok 10 / Súťažná časť BIB je prehliadkou tvorby jednotlivých umelcov. Sekretariát BIB akceptuje výber v štátoch, v ktorých organizátori zabezpečujú účasť ilustrátorov na BIB prostredníctvom komisie, poroty alebo menovaním komisára. Ilustrácie sú vystavené v expozíciách podľa štátnej príslušnosti. Za správnosť zaradenia ilustrátora ručia organizátori z jednotlivých štátov.

Článok 11 / Výtvarník môže poslať  na súťažnú časť BIB najviac desať ilustrácií a to najviac z dvoch kníh. Podmienkou prijatia ilustrácie do súťaže je jej knižné vydanie v stanovenom období.

 

Ceny BIB

 Článok 12 / Najlepším dielam v rámci súťažnej časti BIB sa udeľujú ceny. Udeľuje ich Medzinárodná porota BIB. Členov Medzinárodnej poroty BIB na príslušný ročník menuje Výkonný vybor BIB na základe návrhov organizátorov z jednotlivých krajín. Členom poroty nemôže byť vydavateľ, ktorého knihy sú prihlásené do súťažnej prehliadky. Na čele poroty je predseda, ktorého si členovia poroty zvolia zo svojho stredu. Generálny komisár BIB sa zúčastňuje zasadnutí Medzinárodnej poroty BIB.

 

Článok 13 / Medzinárodná porota BIB udeľuje tieto ceny a odmeny:

jednu Grand Prix BIB ako najvyššie ocenenie BIB spojené s peňažnou odmenou à 3 000 USD, najviac päť Zlatých jabĺk BIB, spojených s peňažnou odmenou à 1 500 USD, päť Plakiet BIB bez určenia poradia spojených s peňažnou odmenou à 1 000 USD. Medzinárodná porota BIB má právo udeliť Čestné uznanie vydavateľstvu za iniciatívny rozvoj detskej ilustrácie v zmysle kvality vydanej knihy vystavenej v súťaži. Medzinárodná porota BIB má právo udeliť najviac tri Čestné uznania vydavateľstvu v krajinách s menšou tradíciou vo vydávaní kníh pre deti a mládež. Vydavateľstvo, ktorého ilustrácie v súťaži budú ocenené, dostane certifikát o udelenej cene.

Článok 14 / Udelenie Grand Prix BIB dáva výtvarníkovi právo zúčastniť sa na najbližšom ročníku BIB samostatnou výstavou.

 

Záverečné ustanovenia

Článok 15 / Na základe tohto štatútu Výkonný vybor BIB vydáva organizačný poriadok pre každý ročník BIB.

Kalendár podujatí

2024


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ