Zuzana Stanislavová

Zuzana Stanislavová

ZUZANA STANISLAVOVÁ

V r. 1969 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Hnúšti, 1969 – 74 študovala nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1974 pôsobila ako učiteľka na gymnáziu v Starej Ľubovni, 1975 – 77 učila na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1977 – 81 bola pracovníčkou Okr. domu pionierov a mládeže v Prešove, kde od r. 1981 pôsobí ako doc. a prof. na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. V literárnoteoretickej a kritickej aktivite sa venuje problematike modernej prózy pre deti a mládež, ktorej venovala okrem štúdií a príspevkov v zborníkoch a časopisoch monografie Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež (1995) a Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 (2010), publikácie Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež (1998), V plynutí času. Bilančné reflexie nad literatúrou pre deti a mládež 1996 – 2002 (2003). S O. Sliackym vydala prácu Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež (1998), koncipovanú ako vysokoškolský učebný text a doplnenú staťou Bádateľská reflexia literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 – 2002. Do vysokoškolskej učebnice Rukoväť literatúry (1998) spracovala kapitolu Literatúra pre deti a mládež, pre metodické centrum v Prešove pripravila publikáciu Autor, text, generácia, región (2001), do Dejín slovenskej literatúry III (2004, 2., prepr. vyd. 2006) kapitolu Vznik a premeny modernej literatúry pre deti a mládež. S B. Šimonovou zostavila textovú príručku Slovenská literatúra pre deti a mládež (1991).