Štatút - Cena Trojruža

Štatút - Cena Trojruža

1. Cenu Trojruža udeľujú Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA,
    medzinárodný dom umenia pre deti autorovi za vynikajúce literárne alebo
    literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry
    pre deti a mládež.

2. Cena Trojruža sa udeľuje vo výške 1500 Eur. Súčasťou ceny je diplom
    a plaketa. Cena in memoriam sa udeľuje bez plakety a finančnej odmeny.

3. Každoročné udelenie ceny navrhuje porota, ktorú menuje výbor Slovenskej
    sekcie IBBY. V porote sú dvaja zástupcovia Literárneho fondu, ktorých menuje
    výbor fondu. Na čele poroty je predseda. ktorého si členovia zvolia spomedzi
    seba.   

4. Porota je deväťčlenná a je spoločná pre cenu Trojruža i Cenu Ľudovíta Fullu.
    Porota je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastnia aspoň dve tretiny
    menovaných členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
    Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

5. Cena Trojruža sa odovzdáva súčasne s Cenou Ľudovíta Fullu.

6. Finančnú odmenu a náklady spojené s odovzdávaním ceny hradí Literárny fond.
    Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA hradia diplom a plaketu.

7. Organizačné práce ceny Trojruža vykonáva sekretariát Slovenskej sekcie IBBY
    v BIBIANE.    Štatút schválil výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru pri Literárnom fonde dňa 29. 10. 2015 a výbor
    Slovenskej sekcie IBBY dňa 6. 10. 2015.

    
    Štatút nadobúda účinnosť dňom 1. 11. 2015.