Štatút

Štatút

ŠTATÚT SÚŤAŽE NAJKRAJŠIE A NAJLEPŠIE DETSKÉ KNIHY JARI, LETA, JESENE A ZIMY NA SLOVENSKU

1. V záujme podpory vydávania výtvarne a literárne hodnotnej knihy pre deti a mládež usporadúva BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a združenie Priatelia detskej knihy (Slovenská sekcia IBBY) súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku.

2. V súťaži sa hodnotia pôvodné i preložené neperiodické publikácie, ktoré boli vydané v s príslušnom ročnom období (jar 21.3.-20.6., leto 21.6.-20.9., jeseň 21.9.-20.12., zima 21.12.-20.3.). Súťaže sa môžu zúčastniť všetci vydavatelia na Slovensku, ktorí pošlú v stanovenom termíne jeden výtlačok knihy sekretariátu súťaže.

3. Knihy zaslané do súťaže hodnotí výtvarná a literárna porota, zložená z odborníkov príslušnej oblasti. Poroty majú maximálne päť členov. Členov poroty menuje riaditeľ BIBIANY po dohode s predsedom PDK. Členstvo v porote je nezastupiteľné. Členovia poroty si spomedzi seba volia predsedu. V prípade rovnosti hlasov sa hlas predsedu ráta dvakrát.

4. Kniha, ktorá spĺňa náročné výtvarné kritériá, je vyhlásená za najkrajšiu detskú knihu a kniha, ktorá spĺňa náročné literárne kritériá je vyhlásená za najlepšiu detskú knihu príslušného ročného obdobia. Súčasťou ocenenia je diplom a reklamná samolepka. Porota má právo cenu neudeliť, alebo rozdeliť. Vydavatelia môžu získané ocenenie uvádzať v knihe. Výsledky súťaže sú publikované v tlači.

5. V prípade, že kniha bude v súťaži ocenená, vydavateľ poskytne sekretariátu súťaže ďalší exemplár knihy na výstavné účely. Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy zostávajú vo fonde knižnice BIBIANY. Všetky neocenené knihy zostávajú sekretariátu súťaže.

6. Administratívnym centrom je sekretariát súťaže so sídlom v BIBIANE.

V Bratislave 19. 2.1996