Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

Čitateľský projekt neziskovej organizácie zameraný na podporu čítania, ktorý programovo a cielene formuje čitateľské návyky u detí mladšieho školského veku. Jeho hlavnou úlohou je stimulovať a podporovať rozvoj čítania a literárnej gramotnosti žiakov na 1. stupni základných škôl. Usiluje sa formovať základné čitateľské návyky ako je schopnosť čítať s porozumením a zvládnuť techniku čítania. Projekt sa opiera o najnovšie výskumy OECD a o Zlatý fond detskej literatúry, v spolupráci s profesionálnymi inštitúciami, ako sú knižnice, kultúrne strediská, galérie, múzeá... vytvára programy na rozvíjanie čítania detí a mládeže, prezentuje motivačné a tvorivé čitateľské aktivity prostredníctvom seminárov pre pedagógov a knihovníkov a podporuje plnohodnotné voľnočasové aktivity detí a mládeže. Formou literárnej hry sa žiaci zoznamujú s vynikajúcimi dielami významných slovenských a svetových autorov. Každoročne sa zapája takmer 10 000 detí z viac ako 300 škôl, aby originálnym, hravým spôsobom rozvíjali svoje čitateľské schopnosti a stali sa čitateľmi na celý život. Ostatné dva roky bol tento projekt doplnený aj o vzdelávací cyklus pod názvom Ako hravo čítať. V rámci neho organizujú aj semináre zamerané na praktické ukážky práce s literárnym textom. Pri zostavovaní programov sa využíva spolupráca odborníkmi z rôznych inštitúcií, organizácií, vysokých škôl, napr. Literárne informačné centrum, Filozofická fakulta Bratislava, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, VŠMU, ale pozývame aj lektorov  z Čiech, napr. z DAMU a pod. O semináre je veľký záujem aj pedagógov a knihovníkov, asi 70 účastníkov na každom seminári. Ministerstvo kultúry SR až do roku 2016 finančne i morálne podporovalo projekt Osmijanko, túto úlohu prevzal v súčasnosti Fond na podporu umenia.

Organizuje Osmijanko