Skočiť na hlavný obsah
Výbor Slovenskej sekcie IBBY

Výbor Slovenskej sekcie IBBY

TIMOTEA VRÁBLOVÁ 
Problematike čítania sa venuje vo svojej práci i vo voľnom čase. Príležitostne sa venuje autorskej tvorbe a prekladá. Ako scenáristka pracovala s divadelnými skupinami, s medzinárodným súborom baletu a súčasného tanca. So skladateľom a gitaristom Davidom M. Boydom vytvorila hudobno-poeticko-tanečné predstavenie Signál (2009), s maliarkou Molly W. Freemanovou a Davidom M. Boydom poeticko-hudobné inscenácie v Texase a Colorade (2006), pre Slovenský rozhlas v roku 2016 vytvorila adaptáciu románu Selmy Lagerlöfovej Gösta Berling a v roku 2018 adaptáciu románu Kathy Kacer Tajomstvo príborníka. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Ako literárna historička skúma staršie obdobia slovenskej literatúry (16. – 18. storočie). Veľký priestor venuje aj výskumu literatúry pre deti a mládež. Recenzuje knižnú tvorbu pre deti, každoročne hodnotí produkciu pôvodnej tvorby pre Knižnú revue. Na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka. Spolupracuje s vydavateľstvom TRIO Publishing na edícii Čítame s porozumením – Analfabeta Negramotná. Postavila projekt Cesta ku knihe, ktorý sa v spolupráci so spisovateľom Danielom Hevierom realizoval v rokoch 1999 – 2009 v rámci OZ Fanfáry v detských čitateľských HEVI kluboch. V projekte Malý školský rok 2009 – 2010 pre Slovenský rozhlas, založila a viedla čitateľskú družinu detí. Školí učiteľov a knihovníkov prostredníctvom seminárov a workshopov o čítaní, literatúre a tvorivom písaní. Založila Centrum pre rozvoj čítania s porozumením: Ihrisko čítania Timotey Vráblovej. Spoločne s Vierou Sádovskou realizovala projekt Palácová herňa čítania. V roku 2012 spolu s Vierou Sádovskou vytvorili Divadlo čítania Gunill. Prednáša aj v zahraničí (Česko, Poľsko, Veľká Británia, USA, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Belgicko, Mexiko). Od roku 2010 je prezidentkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY). V rokoch 2012 – 2016 pracovala vo Výkonnom výbore IBBY. Je zakladateľkou IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA.
 
VIERA ANOŠKINOVÁ
Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor veda o výtvarnom umení, neskôr absolvovala postgraduálne štúdium na Academii Istropolitane v Bratislave. Od roku 2001 bola riaditeľkou galérie, zameranej predovšetkým na grafickú tvorbu a knižnú ilustráciu. Je kurátorkou výstav na Slovensku i zahraničí, ako aj autorkou viacerých článkov a spoluautorkou niekoľkých kníh. Je členkou poroty Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie a najlepšie knihy jari, leta, jesene a zimy, Ceny Ľudovíta Fullu a ceny Trojruža. Koordinátorkou Medzinárodného sympózia BIB je od roku 2007. Od roku 2009 pracuje v BIBIANE, medzinárodnom dome pre deti na oddelení BIB. Od roku 2010 je vedúcou Sekretariátu Bienále ilustrácií Bratislava a viceprezidentkou SK IBBY.
 
MARTIN KELLENBERGER
Grafik a ilustrátor, narodil sa 11. 10. 1957 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia študoval v rokoch 1976 -1980 na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Pracoval ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Tatran (1981-1982) a Mladé letá (1983 - 1992).  Pôsobil na oddelení dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa voľnej maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a animovanému filmu. Za ilustračnú tvorbu pre deti získal mnohé ocenenia (Cena Ľudovíta Fullu 2001, Cena v súťaži Česko-slovenské knihy najkrajšie 1986 za knihu Kvadakum hadakum, viaceré ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska).
 
ĽUBICA KEPŠTOVÁ
Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1989 je redaktorkou, od roku 2017 šéfredaktorkou  časopisu Slniečko, ktoré vychádza v Literárnom informačnom centre. Pôsobí vo výbore Slovenskej sekcie IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu), spolupracuje s neziskovou organizáciou Osmijanko, ktorá sa venuje literárnemu vzdelávaniu a skvalitňovaniu čitateľskej gramotnosti detí, poskytuje odborné a mediálne vstupy na knižné festivaly a celoslovenské súťaže venované literárnej tvorivosti detí. Prednáša o detskej literatúre v rámci celoslovenských seminárov pre pedagógov, príležitostne aj v medzinárodnom kontexte. Dlhoročne poskytuje poradenský a informačný servis Literárneho informačného centra pre vydavateľov na knižnom stánku Slovenskej republiky v rámci Medzinárodného veľtrhu detskej knihy v Bologni. V roku 2009 zostavila publikáciu o slovenskej literatúre a ilustrácii pre deti a mládež Slovenská detská kniha, na ktorej sa autorsky podieľala. Autorsky spolupracovala na portrétoch slovenských spisovateľov pre deti a mládež v publikácia Umenie pre deti – autori a interpreti, ktorá vyšla vo vydavateľstve Buvik (1997), a na heslách Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (O. Sliacky a kolektív, 2009). Venuje sa literárnej kritike. Ako autorka recenzií a esejí o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny. Je autorkou básnickej zbierky pre dospelých Moje srdce má prázdniny (2008), básnickej zbierky pre deti Komínový panáčik, ktorá bola v roku  2001 ocenená Literárnou cenou VÚB, a knižky pre deti Bola raz jedna škola a iné školoviny (2016). 
 
JURAJ MARTIŠKA
Akademický maliar, ilustrátor sa narodil 2. 4. 1969, v Ružomberku. Tvorí a býva v Dunajskej Lužnej, neďaleko Bratislavy. Venuje sa knižnej ilustrácii, voľnej tvorbe a grafickému dizajnu. V rokoch 1983 - 1987 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici. V rokoch 1989 - 1995 študoval na VŠVU v Bratislave, na oddeleni maľby u prof. Ľ. Hološku a prof. J. Bergera. Juraj Martiška tvorí väčšinou pre mládež, pričom jeho ilustrácie majú ľahký kresliarsko-maliarsky štýl. Sú odľahčené, vtipné, so zmyslom pre satiru. Za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež dosrtal v roku 2013 Cenu Ľudovíta Fullu. Ilustruje detské časopisy: Adamko, Slniečko, predtým aj Včielku a Zorničku aj niekoľko učebníc a pracovných zošitov pre základne školy.
 
BEATA PANÁKOVÁ
Vyštudovala odbor kulturológia na FF UK v Bratislave. Pracuje ako dramaturgička v RTVS. V súčasnosti je predsedníčkou profesijnej organizácie Združenie rozhlasových tvorcov, je členkou výboru Slovenskej sekcie IBBY a výboru Literárneho fondu. Je autorkou rozhlasových hier a adaptácií, literárnych a dokumentárnych pásiem, fíčrov a rozprávok. Jej rozhlasové hry boli ocenené na medzinárodných festivaloch PRIX EUROPA (2003), PRIX EX AEQUO (2006) a PRIX ITALIA (2007). Prekladá z francúzštiny. Je spoluzakladateľkou medzinárodného festivalu PRIX EX AEQUO a  festivalu Zázračný oriešok zameraného na propagáciu knižnej a mediálnej kultúry. Publikuje články o divadle, rozhlase a detskej literatúre v našich aj zahraničných časopisoch (Bibiana, Divadlo v medzičase, KOD, Salto, Svět a divadlo, Entractes). Jej štúdia o slovenských rozhlasových hrách vyšla v britskom zborníku Globalizácia a médiá, Cambridge Press, 2006).
 
TOŇA REVAJOVÁ
Po maturite na Všeobecnovzdelávacej škole v Žiline (1966) študovala defektológiu v Olomouci. Pôsobila ako učiteľka v základných školách v Divine a v Rašove, od roku 1981 bola redaktorkou mesačníka Kultúrny život Žiliny, v 90-tych rokoch pracovala v redakciách viacerých časopisov (Slovenka, Žilinské noviny a iné) ako redaktorka, šéfredaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a jazyková redaktorka. Svet detských dobrodružstiev zobrazila v knihách Vraveli proroci, že bude tma v noci (1983), O kráľovi a malej breze (1987), Pol prázdnin s tetou Kolieskovou (1989). Najmenším čitateľom venovala rozprávkovú knižku O štyroch sestrách (1996) a sériu leporel VyklápačkaBager a Policajt  (2009). Detskému čitateľovi adresovala aj prozaické knižky Denník Majky z majáka (2001) a Denis a jeho sestry (2007). Pred odchodom na dôchodok v slobodnom povolaní prekladala z nemčiny a češtiny seriály pre dabingové štúdio. Rediguje detské knihy a beletriu pre vydavateľstvo Slovart Bratislava a sporadicky i pre EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity Žilina. Napísala sériu kníh o Johanke, Rok Sivka ohniváka a mnohé ďalšie. V roku 2014 získala cenu Trojruža za dielo, v ktorom s nehou a empatickou citlivosťou identifikuje svet súčasných detí a spätne ho nasmerúva k pozitívnym hodnotám života.
 
 
EVA CÍFERSKÁ
Po absolvovaní Strednej pedagogickej školy pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor Knihoveda – pedagogika. Po krátkom pôsobení v Slovenskej pedagogickej knižnici a Ústave školských informácií pracovala vo vydavateľstve Mladé letá (1979 - 1987 ako tajomníčka Kruhu priateľov detskej knihy na Slovensku). Od roku 1988 sa pracovisko sekretariátu terajšej Slovenskej sekcie IBBY presunulo do Správy kultúrnych zariadení, z ktorej sa vyčlenila BIBIANA. V súčasnosti pracuje ako vedúca Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY. Organizuje celoslovenské podujatia (Dni detskej knihy, súťaže Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku, odborné semináre a do roku 2018 aj súťaž Najkrajšie knihy Slovenska). Publikuje informácie o odborných podujatiach a oceneniach, je zostavovateľkou viacerých bibliografií a katalógov. Spolupracovala pri príprave publikácie Umenie pre deti. Autori a interpreti. (Buvik, 1999). Je autorkou textov a odbornou spolupracovníčkou pri príprave publikácie Slovenská detská kniha (Literárne informačné centrum, 2008). Je spoluautorkou publikácie Knihy v čase (BIBIANA 2016), zredigovala tri čísla revue Bibiana (2019 - 2020). Jevedúcou sekretariátu výboru Slovenskej sekcie IBBY.
 
Na zasadnutiach výboru SK IBBY sa z titulu svojich funkcií zúčastňujú aj Zuzana Liptáková (riaditeľka BIBIANY) a Ondrej Sliacky (šéfredaktor revue BIBIANA)
 
 
 
 
ONDREJ SLIACKY
Spisovateľ, literárny vedec, publicista. Držiteľ niekoľkých cien vydavateľstva Mladé letá je zároveň laureátom ceny Trojruža (1996) a Pocty Pavla Dobšinského udelenej ministrom kultúry Slovenskej republiky (1995). V apríli 2013 si Ondrej Sliacky prevzal Cenu ministra kultúry SR za rok 2012 za celoživotnú tvorbu pre deti a výnimočný prínos do literárno-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež. Pôsobil ako redaktor týždenníka Kultúrny život, od 1970 redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, od 1990 šéfredaktor časopisu Slniečko. Pôsobil ako profesor na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od 1993 je šéfredaktorom revue o umení pre deti a mládež Bibiana. V literárno-vednej oblasti sa postupne vyhraňoval ako historik literatúry pre deti a mládež. Knižne debutoval prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 - 1964 (1965). Literárnohistorický zreteľ uplatnil v antológiách poézie pre deti, je zostavovateľom Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež, autorom poviedkových kníh pre mládež, zostavovateľom antológie povstaleckých básnikov, prerozprával viaceré texty ľudovej slovesnosti, biblické a antické príbehy. Napísal rozhlasové a televízne hry, životopisné hry o Ľ. Podjavorinskej, J. G. Tajovskom, J. Murgašovi a rad literárnych adaptácií.