Skip to main content
Štatút - Plaketa Ľudmily Podjavorinskej

Štatút - Plaketa Ľudmily Podjavorinskej

Článok I

         Plaketa Ľudmily Podjavorinskej (ďalej len Plaketa) bola zriadená v roku 1972 pri príležitosti stého výročia  narodenia zakladateľky  slovenskej detskej literatúry Ľudmily Podjavorinskej na ocenenie zásluh o rozvoj slovenskej detskej knihy  v  zahraničí.

 

Článok II

Udelenie plakety

1.     Plaketu udeľuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, a Slovenská sekcia medzinárodnej mimovládnej organizácie UNESCO IBBY – Slovak Board on Books for Young People - SkBBY - jednotlivcom, kolektívom alebo inštitúciám, ktoré sa významne zaslúžili:

   b)  o rozvoj slovenskej literatúry pre deti,

   c)  o prenikanie slovenských detských kníh do zahraničia,

   d)  o preklad slovenských detských kníh do cudzích jazykov.

2.     Plaketu možno udeliť:

   a)  slovenským štátnym príslušníkom,

   b)  cudzím štátnym príslušníkom,

   c)   kolektívom alebo inštitúciám doma i v zahraničí.

3.     Plaketa sa môže udeliť aj in memoriam.

4.     Súčasne s plaketou sa odovzdáva aj diplom.

 

Článok III

Návrh a odovzdanie Plakety

1.     Plaketa sa navrhuje príležitostne.

2.     Návrhy na udelenie Plakety predkladajú Výboru SkBBY jednotlivci a organizácie.

3.     O udelení Plakety rozhoduje Výbor SkBBY.

4.     Plaketu odovzdávajú riaditeľ BIBIANY a predseda Slovenskej sekcie IBBY.

 

Článok IV

Finančné zabezpečenie

Náklady na udeľovanie Plakety hradí BIBIANA.

 

Článok V

1. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu Plakety Ľudmily Podjavorinskej stráca platnosť bývalý štatút schválený dňa 3. 7.1972.

2. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu riaditeľa BIBIANY a účinnosť dňa 1. 9. 2003.

Bratislava  27. 8. 2003