ŠTATÚT SÚŤAŽE

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) po dohode s  BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti (ďalej len „BIBIANA“), Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku vydáva tento štatút:

Čl. 1.  Organizácia súťaže
Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je BIBIANA a spoluusporiadateľmi súťaže sú ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku (ďalej len „usporiadatelia“).

Čl. 2.  Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania neperiodických publikácií knižného charakteru (ďalej len „kniha“).

Čl. 3.  Súťažné skupiny
Knihy v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska sa zaraďujú a hodnotia v týchto skupinách:
a)    vedecká a odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, populárno-náučnej literatúry a príležitostných tlačí)
b)    krásna literatúra
c)    literatúra pre deti a mládež
d)    učebnice
e)    knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie
f)    bibliofilské tlače
g)    študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Čl. 4.  Podmienky súťaže
1.    Do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska možno prihlásiť knihy z produkcie vydavateľstiev, tlačiarní a iných právnických osôb a fyzických osôb zo Slovenskej republiky. Knihy vydané v koprodukcii so zahraničnými partnerom možno prihlásiť do súťaže v prípade, že sa na ich tvorbe podieľali aj autori zo Slovenskej republiky.
2.    Do súťaže nemožno prihlásiť kalendáre, katalógy (s výnimkou výtvarných katalógov s charakterom monografie), výročné správy a propagačné tlače.
3.    Do súťaže možno prihlásiť knihy, ktoré boli vydané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Na určenie roku vydania je rozhodujúci údaj (vročenie) v tiráži knihy.
4.    Prihlášku do súťaže môže podať vydavateľ so sídlom na území Slovenskej republiky alebo škola výtvarného a polygrafického zamerania so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „vydavateľ“). Prihláška do súťaže musí obsahovať identifikačné údaje o knihe a vydavateľovi. Spolu s prihláškou sa predkladá aj jeden bezchybný výtlačok knihy; vo výnimočných prípadoch môže vydavateľ predložiť unikátny exemplár, ktorý sa mu, ak nie je dohodnuté inak, po ukončení súťaže vráti.
5.    O výnimkách súvisiacich s účasťou v súťaži môže rozhodnúť direktórium súťaže.

Čl. 5.  Časový harmonogram súťaže
1.    Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska sa uskutočňuje každoročne.
2.    Súťaž vyhlasuje vyhlasovateľ najneskôr do 31. decembra príslušného roka. Prihlášky do súťaže možno podať do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
3.    Výsledky súťaže sa vyhlasujú spravidla 23. apríla, ktorý je vyhlásený za Svetový deň knihy.

Čl. 6.  Direktórium súťaže
1.    Direktórium súťaže tvoria zástupcovia usporiadateľov a predseda poroty predchádzajúceho ročníka súťaže.
2.    Direktórium súťaže najmä:

a)    riadi prípravu súťaže a organizuje jej priebeh
b)    vymenúva ďalších členov poroty z odborníkov z oblasti knižnej kultúry
c)    vyhlasuje výsledky súťaže
d)    určuje podrobnosti hodnotenia kníh prihlásených do súťaže porotou
e)    rozhoduje o prípadných výnimkách z pravidiel súťaže.

3.    Pri organizovaní súťaže direktórium spolupracuje s organizáciami výtvarníkov, ktoré sa zaoberajú knižnou kultúrou, Združením vydavateľov a kníhkupcov v Slovenskej republike a ďalšími organizáciami z oblasti knižného umenia.
4.    Direktórium súťaže si zo svojho stredu volí hovorcu, ktorý informuje o otázkach spojených s jeho činnosťou.
5.    Funkciu administratívneho centra súťaže plní Sekretariát súťaže so sídlom v BIBIANE (Panská 41, 815 39 Bratislava).

Čl. 7.  Porota
1.    Knihy prihlásené do súťaže hodnotí nezávislá porota zložená z členov direktória súťaže a ďalších odborníkov z oblasti knižnej kultúry, najmä z ilustrátorov, grafických upravovateľov, fotografov, výtvarných teoretikov, polygrafov a vydavateľov, ktorých za členov poroty vymenuje direktórium súťaže.
2.    Porota má najmenej 15 a najviac 20 členov. Na jej čele je predseda, ktorého si volia členovia poroty spomedzi seba. Členstvo v porote je čestné a nezastupiteľné.
3.    Porota je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Zasadnutia poroty sa ako pozorovatelia môžu zúčastniť aj odborníci zo zahraničia.  Porota zo svojho zasadnutia vyhotovuje písomný záznam.
4.    Porota hodnotí knihy bodovaním. V spornom prípade sa rozhodne hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Člen poroty nemôže hodnotiť knihu, ktorej je autor alebo spoluautor. Rozhodnutie poroty je nezmeniteľné.
5.    Kritériá na hodnotenie kníh sú kvalita, účelnosť a vhodnosť: formátu knihy, použitého papiera, použitého písma, väzby, farebného riešenia tlače, reprodukcie ilustrácií, prebalu knihy, výtvarnej úrovne sadzby, výtvarnej hodnoty ilustrácií a ich umiestnenia na strane, polygrafického spracovania sadzby, reprodukcie, tlače a dokončovacích prác a celková súhra všetkých častí knihy.
6.    Podrobnosti o hodnotení kníh prihlásených do súťaže porotou určí direktórium súťaže.

Čl. 8.  Udeľovanie cien súťaže
1.    Knihám, ktorá spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá, porota udelí ocenenie Najkrajšie knihy Slovenska. Porota môže udeliť ocenenie najviac 20 knihám; do tohto počtu sa nezapočítavajú študentské práce.
2.    Autorovi, vydavateľovi alebo tlačiarni knihy ocenenej podľa odseku 1 udeľujú usporiadatelia na základe rozhodnutia poroty tieto ceny

a)    Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy vo výške 1 400 €,
b)    Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie vo výške 1 400 €,
c)    Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu vo výške 1 400 €,
d)    Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie vo výške 1 400 €,
e)    Cena Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu vo výške 1 400 €,
f)    Cena Zväz polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie
       – vecná cena v hodnote do 1 400 €,
g)    Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu vo výške 1 400 €,
h)    Cena  Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu vo výške 700 €.

3.    Porota má právo rozhodnúť o neudelení ceny alebo o jej rozdelení.
4.    Pri vyhlasovaní výsledkov súťaže sa oceneným odovzdáva listina o udelení ocenenia. 
5.    Vydavateľ ocenenej knihy má právo označiť ocenenú knihu primeraným spôsobom. Pri  ďalších vydaniach ocenenej knihy sa ocenenie uvádza priamo v knihe.
6.    V prípade, že kniha bude v súťaži ocenená, vydavateľ poskytne vyhlasovateľovi súťaže ďalších päť výtlačkov knihy na výstavné účely doma i v zahraničí, pritom sa jeden výtlačok archivuje v BIBIANE a jeden vo fonde Slovenského národného literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice; to sa nevzťahuje na knihy v kategórii bibliofilská tlač, pri ktorých rozhodnutie o poskytnutí ďalších výtlačkov ostáva na prihlasovateľovi. Všetky neocenené knihy si ponecháva vyhlasovateľ; o ich využití sa vedie evidencia.
7.    Usporiadatelia sú povinní usporiadať výstavu spojenú s odovzdávaním cien a vydať katalóg.

Čl. 9.  Úhrada nákladov súťaže
Finančné náklady na usporiadanie súťaže vrátane finančnej odmeny spojenej s udelením cien Ministerstva kultúry SR a BIBIANY znáša BIBIANA ako hlavný usporiadateľ súťaže zo svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku sa podieľajú na úhrade nákladov na usporiadanie súťaže vrátane finančných prémií spojených s nimi udeľovanými cenami podľa každoročne konkretizovanej dohody.

Čl. 10.  Záverečné ustanovenia
1.    Tento štatút možno meniť a dopĺňať len po dohode všetkých usporiadateľov súťaže.
2.    Dňom vydania tohto štatútu stráca platnosť štatút súťaže Najkrajšie knihy Slovenska z 1. februára 2010.
3.    Tento štatút nadobúda účinnosť 1. februára 2011.