Čítame v priestore knihy

Každý cyyklus programu pozostáva zo 4 samostatných a navzájom nadväzujúcich seminárov, ktoré sa konajú 1x mesačne v sobotu vždy o 16:00, v trvaní 90 minút. Sú určené rodičom,  pedagógom detí mladšieho a staršieho školského veku, knihovníkom pracovníkom v centrách voľného času a ďalším záujemcom o prácu s knihou s deťmi od 6 do 16 rokov. Vstupné: 2 EUR. Prihlasovanie je možné vždy od 1. seminára prvého cyklu a zo štyroch stretnutí je potrebné absolvovať aspoň tri. V prípade záujmu o účasť kontaktujte: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk.

Lektorka:
Mgr. TIMOTEA VRÁBLOVÁ, PhD. je  literárna vedkyňa pôsobiaca v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje staršej slovenskej a detskej  literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody. Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s porozumením v projekte Analfabeta Negramotná. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).

CYKLUS I.

CYKLUS II.