SkBBY

Slovenská sekcia IBBY

Slovenská sekcia je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (International Board on Books for Young People - IBBY) mimovládnej organizácie UNESCO. Do IBBY bola prijatá ako súčasť Československej sekcie v roku 1964.

Cieľom jej činnosti je vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj a posilňovanie záujmu autorov, vydavateľov a verejnosti o pôvodnú literárnu tvorbu pre deti i prezentovanie najkvalitnejších kníh.

Každoročne pripravujeme podujatie Dni detskej knihy, ktoré sa spolu so sprievodnými podujatiami organizujú vždy v inom regióne Slovenska. Inšpiráciou je Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý si medzinárodná verejnosť pripomína 2. apríla v deň narodenia veľkého rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Slovensko malo patronát nad celosvetovými oslavami v rokoch 1996 a 2006.

Sekretariát SkBBY pravidelne pripravuje slovenskú účasť na medzinárodných kongresoch a návrhy slovenských tvorcov na ocenenia IBBY - zápis na Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena, nazývanú aj malá Nobelova cena. Okrem toho verejnosti predstavuje knižné kolekcie, ktoré získali domáce i medzinárodné ocenenia.

Vždy jeden člen výboru SkBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird.

V rámci SkBBY rozvíja činnosť iniciatíva Book Handicap, ktorá pripravuje výstavy a prednášky k tematike práce s postihnutými deťmi. Pravidelne sa zapájame do projektov Dokumentačného centra IBBY pre postihnutých v Nórsku.

SkBBY vydáva štvrťročník BIBIANA – revue o umení pre deti a mládež.

Členskú základňu sekcie tvoria spisovatelia, ilustrátori, pedagógovia, pracovníci knižníc a iných kultúrnych inštitúcií.